Millaiset vaikutukset?

Kansalliset vaikutukset

Tuuli on puhdas, ehtymätön ja kotimainen raaka-aine eikä sen käyttö energian lähteenä tuota ympäristölle ja ihmisille haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Kotimainen energiantuotanto mahdollistaa energiaomavaraisuuden parantamisen ja vähentää Suomen riippuvuutta ulkomailta tuotavasta sähköstä.

Vuonna 2018 tuulivoimalla tuotettiin Suomessa 6 TWh tuulienergiaa, joka oli noin 6 % Suomen sähköntuotannosta. Vuonna 2018 tuulivoima-alan työllisyysvaikutusten Suomessa laskettiin olevan 55 800 henkilötyövuotta voimaloiden 20-vuotisen elinkaaren aikana. Suomen Tuulivoimayhdistyksen vision mukaan vuonna 2030 alan työllisyysvaikutukset olisivat 222 700 henkilötyövuotta voimaloiden elinkaaren aikana ja vuosituotanto 30 TWh.

Tuulivoimasähkö on tällä hetkellä markkinoiden edullisin energiantuotantomuoto. Tuulipuistot rakennetaan nykyään ilman tukia yksityisen rahoituksen turvin.

Tuulivoimaloiden tekniikka on vuosien saatossa kehittynyt huimasti. Tuulivoimaloiden valmistajat ovat hyvin ympäristötietoisia ja kiinnittävät jatkuvasti huomiota siihen, että energiantuotanto maksimoidaan ja haitalliset vaikutukset (kuten melu ja välke) minimoidaan.

Paikalliset vaikutukset

Tuulivoimapuistot tuottavat sekä kiinteistöveroa että yhteisöveroa kunnille, joista muodostuu monelle kunnalle merkittävä tulonlähde. Nykyaikaisesta tuulivoimalasta maksetaan noin 30 000 euroa kiinteistöveroa vuodessa yhtä voimalaa kohden. Mikäli Tevaniemen 9 voimalan hanke toteutuu, tuottaa se vuodessa Ikaalisten kaupungille keskimäärin 310 000 euroa kiinteistöveroa vuodessa. Viitenä ensimmäisenä vuotena arviolta 400 000-450 000 euroa. Koko puiston 25-30 vuoden eliniän aikana kiinteistöveroa maksettaisiin jopa 9,3 miljoonaa euroa.

Maanomistajat, joiden kiinteistöille voimalat rakennetaan, saavat tuulivoimaloista maanvuokratuloja. Myös muut lähiympäristön maanomistajat voivat saada tuulivoimapuiston toiminnasta tuloja; Voimalan roottori tarvitsee ympärilleen tuulenottoalueen, ja tämän alueen käytöstä maksetaan korvausta.

Tuulivoimapuiston rakentaminen muuttaa paikallista maisemaa. Lisäksi tuulivoimapuiston käytön aikana lähiympäristöön muodostuu haittavaikutuksia tuulivoimaloiden äänestä ja lapojen pyörimisestä aiheutuvista liikkuvista varjoista (välke). Nämä vaikutukset ovat etukäteen tarkasti ennustettavissa käyttäen ympäristöministeriön ohjeistamia alalla vakiintuneita laskentatapoja. Tuulivoimapuistot suunnitellaan siten, että niistä ei aiheudu merkittäviä haittavaikutuksia asutukselle, luonnonympäristölle tai suojelukohteille. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan muun muassa havainnekuvilla.