Mitä olemme tekemässä?

Tuulienergian hyödyntämisellä on pitkä historia Pirkanmaalla.  Alueen lähistöllä on käytetty tuulimyllyjä 1830-luvulta asti. Kuvan myllyllä jauhettiin viljaa Ylöjärvellä Vikelässä.

Kahilanevan metsäautotien perusparannushanke muuttui tuulivoimahankkeeksi. 

Idea tuulivoimahankkeesta syntyi Kahilanevan metsäautotien tiekunnan kokouksessa maanomistajien keskuudessa.  Alue on merkitty Pirkanmaan uudessa maakuntakaavassa tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi. Tarkemmassa selvittelyssä alue on osoittautunut erinomaiseksi tuulipuistoalueeksi. 

1. Suunnittelu

Tuulivoimapuiston suunnittelu alkaa sopivan alueen kartoittamisella. Esiselvitys ja suunnitteluvaihe vastaavat kysymykseen, onko hanke toteuttamiskelpoinen: millaiset ovat alueen tuuliolosuhteet, onko hanke taloudellisesti järkevä sekä millaiset ovat hankkeen vaikutukset ympäristöön.

Tevaniemen tuulipuiston alueen soveltuvuutta tuulivoimalle tutkitaan suomalaisten asiantuntijoiden voimin.

Valmiina 75%

2. Lupien hankinta

Tevaniemen tuulivoimapuisto on merkitty Pirkanmaan maakuntakaavaan. Tämä on erinomainen lähtökohta hankkeen toteuttamisen kannalta, sillä maakuntakaavoituksen yhteydessä hankkeen vaikutuksia esimerkiksi luonnonympäristöön ja asutukseen on jo selvitetty yleisellä tasolla.

Tevaniemen tuulivoimapuiston toteuttamiseksi tarvitaan vuokrasopimukset maanomistajien kanssa, tuulivoimaloiden rakentamista ohjaava osayleiskaava, ympäristövaikutusten arviointimenettely sekä rakennusluvat. 

Kaavoitustyön on määrä käynnistyä alkuvuonna 2021. Kaavatyössä selvitetään lopullisesti tuulivoimaloiden lukumäärä ja koko sekä tuulivoimapuiston rakentamisen kannalta tarpeellinen huoltotiestö. 

Kaavoituksen yhteydessä hankkeen vaikutukset arvioidaan yksityiskohtaisesti. Kaavan etenemisestä ja sisällöstä päättää Ikaalisten kaupunki. Kaavoituksen aikana järjestetään kuulemis- ja tiedotustilaisuuksia paikallisväestölle ja kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Kaavoituksen jälkeen tuulivoimaloille ja tuulivoimapuiston sähköasemalle laaditaan yksityiskohtaiset piirustukset ja hankitaan rakennusluvat Ikaalisten kaupungilta.

Valmiina 5%

3. Rakentaminen ja käyttö

Tevaniemen tuulivoimahankkeen rakentamisajaksi arvioidaan 1–1,5 vuotta. Rakentamisen aikana alueen tiestöä parannetaan ja uutta tiestöä ja voimaloiden rakennuspaikkoja valmistellaan. Huoltotiestön ja voimaloiden rakentaminen vie talousmetsien pinta-alasta noin 2 %.

Käytön aikana tuulivoimala ei tuota päästöjä vesistöihin, maaperään tai ilmaan. Sen sijaan nykyaikainen tuulivoimala tuottaa vuodessa noin 25 GWh puhdasta kotimaista uusiutuvaa energiaa. Yhden tuulivoimalan vuosituotanto vastaa noin 1500 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Tuulivoima on tällä hetkellä kilpailukykyinen energiamuoto, ja kaikki hankkeet toteutetaan Suomessa markkinaehtoisesti, ilman esimerkiksi tariffitukea.

Tuulivoimalan käyttöikä on 25–30 vuotta. Käytön jälkeen voimaloiden purkamisesta ja materiaalin kierrättämisestä vastaa puiston omistaja. Tuulivoimaloiden materiaalista yli 80 % voidaan kierrättää. Haitalliset jätteet, kuten lapojen epoksi- ja hartsimateriaalit, toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Valmiina 0%

Lukuina

0
tuulivoimalaa
0 MW
kokonaisteho
0 m
kokonaiskorkeus

Sijainti